บันทึกเมืองพิศวง 1 ตอน แม่นาง Dian Xin

ISBN:

Published: October 2013

Paperback

192 pages


Description

บันทึกเมืองพิศวง 1 ตอน แม่นาง  by  Dian Xin

บันทึกเมืองพิศวง 1 ตอน แม่นาง by Dian Xin
October 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 192 pages | ISBN: | 10.20 Mb

ไกลออกไปทางใต มีเมืองแหงหนึงตังอยูดานลางภูเขาหิมะซึงมีหิมะปกคลุมไมละลายตลอดทังปีเมืองแหงนันทิวทัศนงดงามตระการตา มนุษยและอมนุษย อีกทังภูตผีปีศาจลวนอาศัยอยูรวมกันในเมืองเรืองเลาขานเกียวกับเมืองแหงนีมีทังเรืองจริงและเรืองโกหก มีทังทีชวนใหคนหวาดผวา มีทัMoreไกลออกไปทางใต้ มีเมืองแห่งหนึ่งตั้งอยู่ด้านล่างภูเขาหิมะซึ่งมีหิมะปกคลุมไม่ละลายตลอดทั้งปีเมืองแห่งนั้นทิวทัศน์งดงามตระการตา มนุษย์และอมนุษย์ อีกทั้งภูตผีปีศาจล้วนอาศัยอยู่ร่วมกันในเมืองเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเมืองแห่งนี้มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องโกหก มีทั้งที่ชวนให้คนหวาดผวา มีทั้งที่ชวนให้คนรื่นเริงบันเทิงใจ คนที่เคยย่างเท้าผ่านไป เมื่อกลับมา คำบอกเล่าล้วนไม่เหมือนกันเลย ราวกับที่ไปเยี่ยมเยือนไม่ใช่เมืองแห่งเดียวกันประมุขของเมืองแห่งนี้ทุกสมัยต่างก็ไม่มีชื่อแซ่ ถ้าเป็นชายก็เรียกว่าคุณชาย ถ้าเป็นหญิงก็เรียกว่าแม่นาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์หรืออมนุษย์ ขอแค่มาขอร้องผู้เป็นประมุข ไม่มีเรื่องใดที่แก้ไขมิได้เรื่องราวมหัศจรรย์กำลังจะถูกบันทึกอีกครั้ง...เรื่องราวพิศวง สนุกสนานจนไม่อาจจะละสายตาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "บันทึกเมืองพิศวง 1 ตอน แม่นาง":


canadianpaymentsforum.goodread100mbooks.club

©2008-2015 | DMCA | Contact us